Přihlásit | Registrovat

Stanovy Modrobílí z.s.

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A HLAVNÍ CÍLE SPOLKU

Článek 1.1.

Zapsaný spolek  MODROBÍLÍ  (MODROBÍLÍ, z.s.) – dále také jen „SPOLEK“ - je  nezávislé dobrovolné sdružení občanů a fanoušků usilujících o všestrannou sportovní a společenskou podporu hokejového mužstva HC KOMETA BRNO a popularizaci  jeho historie.

Článek 1.2.

Spolek v hlavních cílech aktivně podporuje hokejové mužstvo HC KOMETA BRNO a usiluje o rozšiřování  informovanosti veřejnosti o všech svých aktivitách  v rámci brněnského regionu i mimo něj a  rozvíjí spolupráci a koordinuje  své aktivity s dalšími spolky a obdobnými institucemi v rámci České republiky i mimo ni.

Článek 1.3.

Spolek je jako nezávislá právnická osoba,  řídící se svými stanovami a právním řádem České republiky,  ustaven podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 1.4.

Sídlo Spolku: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

 

HLAVA II - PŘEDMĚT ČINNOSTI

Článek 2.1.

Předmětem  činnosti  Spolku je  všestranná  podpora hokejového mužstva HC KOMETA BRNO a  rozšiřování  informovanosti o jeho historii, současnosti i budoucnosti a dále veškeré možné úsilí ve společenském a sportovním životě,  směřující k naplnění těchto Stanov v souladu s platným právním řádem,  zejména při:

 1. vytvoření silné hokejové fanouškovské komunity identifikující se s klubem HC Kometa Brno
 2. úsilí o vytvoření co nejlepší atmosféry na stadionech
 3. všestranné podpoře komunikace mezi fanoušky a klubem HC Kometa Brno
 4. Podpoře rozšiřování zájmu o jednotlivé okruhy  činnosti Spolku mezi občany
 5. Pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí se zaměřením na problematiku hokeje, mužstva HC KOMETA BRNO, sportu  a  souvisejících záležitostí
 6. Zveřejňování informací o činnosti a názorech Spolku prostřednictvím prostředků dálkové komunikace či tištěných a dalších médií
 7. zvýšení popularity hokeje v regionu i v celé ČR
 8. pořádání sportovních a kulturních akcí

 

HLAVA III - VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Článek 3.1.

Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let mající trvalý pobyt v ČR a souhlasící se Stanovami a cíli Spolku.

Článek 3.2.

Písemnou přihlášku zájemce o členství ve Spolku může přednést kterýkoli ze stávajících členů Spolku. Členství vzniká schválením Valnou hromadou.

Článek 3.4.

Členství ve Spolku zaniká:

 1. oznámením člena
 2. dnem rozhodnutí Valné hromady
 3. dnem úmrtí člena
 4. dnem zániku Spolku

Článek 3.5.

Valná hromada  může vyloučit člena:

 1. je-li nejméně 2 měsíce v prodlení se zaplacením členského příspěvku
 2. z důvodu dlouhodobé nečinnosti ve Spolku
 3. z důvodu poškození jména Spolku či závažného porušení stanov
 4. z důvodu jeho odsouzení pro trestný čin
 5. z jiného závažného důvodu

Článek 3.6.

Člen Spolku má především tato práva:

 1. zúčastnit se všech akcí Spolku
 2. volit a být volen do orgánů Spolku
 3. vznášet dotazy a podněty
 4. být informován o dění ve Spolku
 5. navrhnout nové  členy Spolku
 6. podat podnět ke svolání Valné hromady Spolku

Článek 3.7.

Povinnosti člena:

 1. podílet se na práci a rozvoji Spolku
 2. usilovat o upevnění dobrého jména Spolku a svou činností k tomu přispívat
 3. platit členské příspěvky
 4. přispívat k ekonomické stabilitě a společenské prestiži Spolku

Článek 3.8.

O čestném členství rozhoduje Valná hromada na návrh.

Článek 3.9.

Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada.

 

HLAVA IV - ORGÁNY SPOLKU A VOLBY

Článek 4.1.

Orgány Spolku jsou:

 1. Valná hromada
 2. Předseda
 3. Místopředsedové
 4. Dozorčí rada

Článek 4.2.

Valná hromada je nejvyšší orgán Spolku. Projednává zprávu o činnosti, rozhoduje o nejzávažnějších otázkách, schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření. Valnou hromadu svolává předseda, nebo dva místopředsedové  nebo Dozorčí rada, a to nejméně jedenkrát  ročně. Svolá ji vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů Spolku. Usnášeníschopné je každé řádně svolané zasedání Valné hromady. Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů schvaluje:

 1. Stanovy a jejich změny
 2. sloučení s jinou organizací
 3. změny názvu
 4. zánik Spolku spolu s věcným a časovým harmonogramem postupu jeho likvidace

Článek 4.3.

Předsedu  Spolku volí Valná hromada. Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku, řídí spolu s místopředsedy činnost Spolku  mezi zasedáními Valných hromad. Jménem  Spolku samostatně  jedná a podepisuje  a vystupuje za něj navenek. 

Článek 4.4.

Valná hromada stanovuje počet a volí místopředsedy  Spolku jako výkonné orgány. Místopředsedové zajišťují okruhy činnosti dle rozhodnutí Valné hromady. 

Článek 4.5.

Dozorčí radu a jejího předsedu volí Valná hromada. Člen Dozorčí rady nemusí být členem Spolku. Dozorčí rada má minimálně 3  členy a schází se nejméně dvakrát ročně. Dozorčí rada může svolat  zasedání Valné hromady a  kontroluje plnění jejích usnesení. Dále kontroluje hospodaření Spolku a rozhoduje o jí zaslaných podáních a podnětech členů.

Článek 4.6.

Volby ve Spolku a rozhodování o otázkách spojených s osobami ve Spolku jsou tajné. O ostatních otázkách se ve Spolku hlasuje veřejně,  nerozhodne-li hlasující orgán jinak. Volební období je pětileté.

Článek 4.7.

Každý člen  ve Spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.

 

HLAVA V -  HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Článek 5.1.

Činnost Spolku  je financována zejména z:

 1. členských příspěvků
 2. ostatních příspěvků a darů
 3. dotací,  grantů a podpory od třetích osob
 4. výnosů majetku
 5. z jiných zdrojů

Článek 5.2.

Hospodaření se řídí rozpočtem. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku Spolek zřizuje  pokladnu a běžný účet.

 

HLAVA VI - VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6.1.

Účastníci ustavující Valné hromady jsou ustavujícími členy a splňují požadavky uvedené v Hlavě III. Stanov.

Článek  6.2.

Rozhodnutí Spolku je přijato, vyjádří-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných s výjimkami, uvedenými v těchto Stanovách.

Článek 6.3.

Případné spory usilují všichni členové Spolku řešit vzájemným jednáním s cílem dosáhnout spravedlivého uspořádání poměrů v zájmu Spolku jako celku, a to případně i za přítomnosti třetí, nestranné osoby. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje o sporu s konečnou platností Dozorčí rada.

Článek 6.4.

Tyto Stanovy schválila Valná hromada Spolku dne 25. února 2022.

Článek 6.5.

Tyto Stanovy nabydou účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného soudem  dle § 226 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.